CASE LAWS

CASE LAWS

1983 0 AIR(Kar) 235; 1983 0 ILR(Kar) 94; 1982 0 Supreme(Kar) 226
1983 0 AIR(Kar) 235; 1983 0 ILR(Kar) 94; 1982 0 Supreme(Kar) 226; Karnataka High Court Judges : K.Jagannatha Shetty,M.S.Patil K.KRISHNAMURTHY ...
Thu, 11 Aug, 2016 at 2:05 AM